21. septembar. 2018. | 12:51


NVO AKTIV zapošljava! Otvoren je poziv za dva (2) pravna savetnika pri NVO Aktiv. 

NVO AKTIV zapošljava! Otvoren je poziv za dva (2) pravna savetnika pri NVO Aktiv.

Pravni savetnik pri AKTIV-u

 

Uslovi

U cilju povećanja efikasnosti Kancelarije poverenika za jezike (OLC) pri zaštiti upotrebe svih zvaničnih jezika na Kosovu, projekat će podržati Odeljenje za pravno usaglašavanje (pri Kancelariji), kako bi bila izvršena provera usaglašenosti predloženih novih nacrta zakona i podzakonskih akata sa Zakonom o upotrebi jezika, kao i Odeljenje za žalbe u procesu žalbi koje se podnose Kancelariji poverenika za jezike od strane pojedinaca i institucija. Ovo će biti omogućeno putem angažovanja dva (2) pravna savetnika, koji će takođe asistirati Kancelariji i NVO Aktiv-u u vezi sa pravnim pitanjima koji se tiču Zakona o upotrebi jezika, u okviru svih projektnih aktivnosti.

U tom smislu, AKTIV će angažovati pravnog savetnika, koji će pružiti podršku i savete Kancelariji, kao i timu za implementaciju projekta za period od približno 24 meseca.

Zadaci

Pod direktnim nadzorom rukovodioca projekta, pravni savetnik će imati sledeće zadatke:

 • da asistira timu za implementaciju projekta pri istraživanju u vezi sa pravnim pitanjima koji se tiču desk istraživanja pravnih i normativnih osnova za upotrebu jezika na Kosovu;
 • da organizuje i vodi sastanke sa opštinskim organima koji se bave jezicima;
 • da obezbeđuje pravne savete i podršku Kancelariji u implementaciji efektivne strategije pravnih lekova u postupanju sa žalbama i izradom zakona;
 • da obezbeđuje pravne savete koji se tiču nedostatak predloženih zakona koji su objavljeni na onlajn platformama za javne konsultacije;
 • da piše nacrte predstavki za procese prethodnih konsultacija i javnih konsultacija i predlaže ih Kancelariji;
 • da identifikuje pravne praznine u sadašnjim obrascima za žalbe koje koristi Kancelarija i predloži hitne mere za ispravke;
 • da pruži savete o pravnoj izradi preporuka koje Kancelarija dostavlja javnim institucijama;
 • da obuči/ojača kapacitete osoblja Kancelarije u identifikovanju i izgradnji pravnih slučajeva/opravdanog razloga za kršenje određenog prava na jezik;
 • da asistira timu za implementaciju projekta u izradi godišnjih monitoring izveštaja.

Lokacija:

Jedan od pravnih savetnika će biti u kancelariji NVO Aktiv i Kancelariji poverenika za jezike u Prištini, dok će drugi biti u Severnoj Mitrovici.

Potrebne kvalifikacije:

 • Fakultetska diploma pravnika (obavezno); Diploma sa postdiplomskih studija iz oblasti ljudskih prava i dokazano znanje iz ove oblasti su prednost;
 • Najmanje tri godine iskustva u oblasti izrade zakona, uključujući i rad u okviru institucija koje se bave vladavinom prava/zaštitom ljudskih prava, pisanja izveštaja i istraživanja;
 • Dokazana sposobnost za rad u okviru zadate metodologije;
 • Dobre IT veštine, kao i iskustvo u upravljanju podacima;
 • Stručno poznavanje srpskog jezika je obavezno.

Poželjne kvalifikacije:

 • Poželjno: solidan raspon radnih kontakata sa ključnim osobama na lokalu na Kosovu u oblasti jezika;
 • Dobre IT veštine, kao i iskustvo u upravljanju podacima;
 • Odlične organizacione i administrativne veštine;
 • Stručno poznavanje srpskog jezika je obavezno;
 • Odlično poznavanje albanskog i engleskog jezika su prednost;

Predložena naknada i trajanje ugovora:

Naknada konsultantu iznosi 850 evra bruto na mesečnoj osnovi, sa tromesečnim probnim periodom koji vodi dvogodišnjem angažmanu.

Oblik zapošljavanja:

Lokalni konsultanti biće regrutovani putem objava. Ovi uslovi će biti osnova za obaveštenje o konkursu.

Prijava:

Zainteresovani kandidati treba da pošalju svoj radni CV i propratno pismo na: office@ngoaktiv.org

Kranji rok:

Prijave je potrebno poslati ne kasnije od 23:00, 30. septembra 2018.