5. mart. 2020. | 03:30


Opštinski transparometar za 2019.Transparentnost i odgovornost javnih institucija ključni su preduslovi za konsolidovanje neke demokratske države. Transparentnost javnih institucija direktno utiče na pravilno funkcionisanje javnih institucija i posledično poboljšava život građana. Štaviše, institucionalna transparentnost povećava saradnju između građana i javnih institucija i omogućava veće učešće marginalizovanih grupa u odlučivanju. Istovremeno, obezbeđuje stvaranje održivijih i sveobuhvatnijih politika.

Lokalne institucije predstavljaju ključni mehanizam kojim građani upućuje svoje zahteve i pritužbe, zarad rešavanja problema sa kojima se zajednica suočava. Posledično, transparentnost i odgovornost trebalo bi da budu prioritet lokalnim institucijama pri izradi njihovog programa rada, koji će im omogućiti da poboljšaju svoj rad u upravi i uključe građane i marginalizovane grupe u proces odlučivanja.

Štaviše, transparentnost omogućava građanima pristup informacijama vezanim za lokalnu upravu, koja služi kao mehanizam za borbu protiv negativnih pojava koje mogu naštetiti njihovom svakodnevnom životu. Pristup javnim informacijama je stoga sredstvo za borbu protiv korupcije i smanjenje nivoa zloupotrebe javnih sredstava.

Poslednjih godina opštine na Kosovu beleže veći nivo transparentnosti i odgovornosti, omogućavajući tako građanima pristup javnim informacijama i da budu deo procesa donošenja politika na opštinskom nivou.

Pravni okvir Kosova garantuje transparentnost institucija prema svojim građanima. Ustav, Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o pristupu javnim dokumentima i druga administrativna uputstva ozakonjuju ovu garanciju i obezbeđuju da građani adekvatnim pravnim sredstavima zahtevaju transparentnost i odgovornost od institucija lokalne uprave na Kosovu.

Imajući u vidu važnost transparentnosti i postojeću pravnu osnovu, KDI je sproveo merenje transparentnosti u 38 opština (od kojih su četiri pokrivene od strane NVO Aktiv-a). Ovo merenje je obavljeno tokom određenog vremenskog perioda i ima za cilj da oslika rezultate opština, kao prvi korak ka daljem podizanju nivoa transparentnosti.

Opštinski transparometar za 2019.