Dobrodošli na NGO Aktiv


Aktiv je osnovan u podeljenom gradu Mitrovici. Od svog osnivanja 2009. godine uspešno je implementirao niz projekata i postao aktivni člna lokalnog civilnog sektora. Sarađivao je sa nizom regionalnih i međunarodnih organizacija i igrao važnu ulogu u političkom i društvenom razvoju severnog Kosova. Uz sve aktivnije prisustvo u lokalnoj zajednici i širenjem mreže partnera, Aktiv je bio u mogućnosti proširi ciljeve i domete svojih projekata.

Naša misija


Mission


AKTIV ima za cilj da omogući svrsishodno učešće zajednice kosovskih Srba u pospešivanju mirnodopske i prosperitetne budućnosti u regionu.

 

 

 

Vision


Osnaženi pojedinci i institucije otvorenih i aktivnih zajednica koje doprinose trajnom razvoju Kosova kroz otvorene, transparentne i demokratske procedure, uz poštovanje ljudskih prava.

 

Means


Raznovrsni projekti dovode direktno do promena ili osposobljavaju pojedince i lokalne organizacije civilnog društva da u tom procesu učestvuju. U skladu sa našim vrednostima težimo potpunoj transparentnosti u svim aktivnostima. Prilikom planiranja posebna pažnja pridaje se rodnoj ravnopravnosti, kao i interesima drugih ranjivih grupa. Tokom svih faza izrade projekata, u proces konsultacija uključeni su članovi upravnog odbora, krajnji korisnici i zaposleni, kao i predstavnici drugih organizacija građanskog društva, sa ciljem da se uvaže potrebe na lokalnom nivou, a da ujedno uticaj projekata bude dugoročan.

Objectives


Cilj br. 1 – Omogućiti inkluzivni i održivi okvir za sveobuhvatno učešće građana u procesu donošenja odluka na lokalnom i centralnom nivou na Kosovu.
Cilj br. 2 – Razvoj pravnih i okvira za kreiranje javnih politika koje se tiču prava nevećinskih zajednica, oslikavaju njihove autentične potrebe, te imaju praktičnu primenu.
Cilj br. 3 – Omogućiti aktivno uključivanje donosioca odluka u cilju poboljšavanja sprovođenja zakona koji garantuju prava nevećinskih zajednica.
Cilj br. 4 – Promocija i jačanje međuetničke saradnje i razumevanja kao stubova otvorenog i demokratskog društva.