21. September. 2018. | 12:51


We're Hiring! Open call for the position of (2) Legal Advisors with NGO AktivLegal Advisor to AKTIV

Terms of reference

In order to increase the efficiency of the Office of the Language Commissioner (OLC) in protecting the use of all Kosovo’s official languages the project will support the OLC’s Legal and Compliance Section to review compliance of newly proposed draft laws and draft subsidiary legislation with the Law on Use of Language, and Complaint section to process complaints submitted to OLC by the individuals and institutions. This will be achieved by recruitment of two (2) Legal Advisors who will also assist the OLC and NGO AKTIV with legal matters related to Law on Use of Language within all project activities.

 

For the purpose of this action, AKTIV will recruit a legal advisor, to provide support and advice the OLC and project implementation team for a period of approximately 24 months.  

Tasks

Under direct supervision of the Project Manager, the legal advisor will

 • Assist research and project implementation team in legal matters related to  a desk research into legal and normative basis for the use of languages in Kosovo;
 • Arrange and conduct meetings with municipal language focal points
 • Provide legal advice and assistance to the OLC to implement an effective remedy strategy on handling complaints and legal drafting;
 • Provide legal advice on deficiencies of proposed legislation published on the online platform for public consultations.
 • Draft and propose to the LC submissions for the process of prior consultations and public consultations.
 • Identify the legal gaps in the current complaint forms used by the OLC and propose immediate measures for redress.
 • Provide advice on legal drafting of recommendations submitted by the OLC to the public institutions;
 • Train/increase the capacities of the OLC staff in identifying and building the legal case/justification rationale for breach of certain language right
 • Assist the project implementation team in production on annual monitoring reports

Location:

One legal advisor will be in the offices of the NGO Aktiv and the Office of the Language Commissioner in Prishtinë/Priština and another in North Mitrovica.

Required Qualifications:

 • University degree in law (mandatory); Post-graduate degree related to human rights and proven knowledge in this field is an asset;
 • At least three years of experience in the field of legal drafting, including work within the rule of law/human rights institutions, report writing and research;
 • Proven ability to work according to a set methodology;
 • Good IT skills and data management experience;
 • Professional fluency in Serbian is mandatory;

Desired Qualifications:

 • Desirable: good range of working contacts with the key local in Kosovo in the field of language;
 • Good IT skills and data management experience;
 • Basic knowledge on how to mainstream gender into day-to-day work and demonstrated gender sensitivity in interpersonal relations;
 • Sound organisational and administrative skills;
 • Professional fluency in Serbian is mandatory;
 • Excellent knowledge of Albanian language and English languages are assets

Proposed Remuneration and Duration of Contract:    

The remuneration of the consultant is 850 euros gross monthly with a three-month probation period leading to a two-year engagement.

Modality of Recruitment:

The local consultants will be recruited through advertisement. This ToR will serve as a basis for the vacancy notice.

To apply:

Interested applicants should send their CV and cover letter to office@ngoaktiv.org

Deadline:

Applications should be submitted no later than by 23:00 on the 30th of September, 2018.

 

NVO AKTIV zapošljava! Otvoren je poziv za dva (2) pravna savetnika pri NVO Aktiv.

Pravni savetnik pri AKTIV-u

 

Uslovi

U cilju povećanja efikasnosti Kancelarije poverenika za jezike (OLC) pri zaštiti upotrebe svih zvaničnih jezika na Kosovu, projekat će podržati Odeljenje za pravno usaglašavanje (pri Kancelariji), kako bi bila izvršena provera usaglašenosti predloženih novih nacrta zakona i podzakonskih akata sa Zakonom o upotrebi jezika, kao i Odeljenje za žalbe u procesu žalbi koje se podnose Kancelariji poverenika za jezike od strane pojedinaca i institucija. Ovo će biti omogućeno putem angažovanja dva (2) pravna savetnika, koji će takođe asistirati Kancelariji i NVO Aktiv-u u vezi sa pravnim pitanjima koji se tiču Zakona o upotrebi jezika, u okviru svih projektnih aktivnosti.

U tom smislu, AKTIV će angažovati pravnog savetnika, koji će pružiti podršku i savete Kancelariji, kao i timu za implementaciju projekta za period od približno 24 meseca.

Zadaci

Pod direktnim nadzorom rukovodioca projekta, pravni savetnik će imati sledeće zadatke:

 • da asistira timu za implementaciju projekta pri istraživanju u vezi sa pravnim pitanjima koji se tiču desk istraživanja pravnih i normativnih osnova za upotrebu jezika na Kosovu;
 • da organizuje i vodi sastanke sa opštinskim organima koji se bave jezicima;
 • da obezbeđuje pravne savete i podršku Kancelariji u implementaciji efektivne strategije pravnih lekova u postupanju sa žalbama i izradom zakona;
 • da obezbeđuje pravne savete koji se tiču nedostatak predloženih zakona koji su objavljeni na onlajn platformama za javne konsultacije;
 • da piše nacrte predstavki za procese prethodnih konsultacija i javnih konsultacija i predlaže ih Kancelariji;
 • da identifikuje pravne praznine u sadašnjim obrascima za žalbe koje koristi Kancelarija i predloži hitne mere za ispravke;
 • da pruži savete o pravnoj izradi preporuka koje Kancelarija dostavlja javnim institucijama;
 • da obuči/ojača kapacitete osoblja Kancelarije u identifikovanju i izgradnji pravnih slučajeva/opravdanog razloga za kršenje određenog prava na jezik;
 • da asistira timu za implementaciju projekta u izradi godišnjih monitoring izveštaja.

Lokacija:

Jedan od pravnih savetnika će biti u kancelariji NVO Aktiv i Kancelariji poverenika za jezike u Prištini, dok će drugi biti u Severnoj Mitrovici.

Potrebne kvalifikacije:

 • Fakultetska diploma pravnika (obavezno); Diploma sa postdiplomskih studija iz oblasti ljudskih prava i dokazano znanje iz ove oblasti su prednost;
 • Najmanje tri godine iskustva u oblasti izrade zakona, uključujući i rad u okviru institucija koje se bave vladavinom prava/zaštitom ljudskih prava, pisanja izveštaja i istraživanja;
 • Dokazana sposobnost za rad u okviru zadate metodologije;
 • Dobre IT veštine, kao i iskustvo u upravljanju podacima;
 • Stručno poznavanje srpskog jezika je obavezno.

Poželjne kvalifikacije:

 • Poželjno: solidan raspon radnih kontakata sa ključnim osobama na lokalu na Kosovu u oblasti jezika;
 • Dobre IT veštine, kao i iskustvo u upravljanju podacima;
 • Odlične organizacione i administrativne veštine;
 • Stručno poznavanje srpskog jezika je obavezno;
 • Odlično poznavanje albanskog i engleskog jezika su prednost;

Predložena naknada i trajanje ugovora:

Naknada konsultantu iznosi 850 evra bruto na mesečnoj osnovi, sa tromesečnim probnim periodom koji vodi dvogodišnjem angažmanu.

Oblik zapošljavanja:

Lokalni konsultanti biće regrutovani putem objava. Ovi uslovi će biti osnova za obaveštenje o konkursu.

Prijava:

Zainteresovani kandidati treba da pošalju svoj radni CV i propratno pismo na: office@ngoaktiv.org

Kranji rok:

Prijave je potrebno poslati ne kasnije od 23:00, 30. septembra 2018.

THIRRJE E HAPUR PËR (2) KËSHILLËTARË LIGJORË NË OJQ-në AKTIV

Me qëllim të rritjes së efikasitetit të Zyrës së Komisionerit për gjuhët (ZKGJ), në mbrojtjen e përdorimit të të gjitha gjuhëve zyrtare të Kosovës, projekti do të mbështesë sektorin Ligjor dhe të Përputhshmërisë së ZKGJ-së për të rishikuar përputhshmërinë e projektligjeve të reja dhe të hartojë legjislacionin plotësues me Ligjin mbi përdorimin e gjuhës, si dhe sektorin e ankesave për të procesuar ankesat e dorëzuara në ZKGJ nga individët dhe institucionet. Kjo do të arrihet përmes rekrutimit të dy (2) Këshilltarëve Ligjorë, të cilët gjithashtu do të ndihmojnë ZKGJ-në dhe OJQ-në AKTIV për çështjet ligjore që kanë të bëjnë me Ligjin për përdorimin e gjuhëve, në të gjitha aktivitetet e projektit.

Për këtë qëllim, AKTIV do të rekrutojë dy këshilltarë ligjorë, për të ofruar mbështetje dhe këshilla për ZKGJ-në dhe ekipin që implementon projektin për një periudhë prej rreth 24 muajsh.

Detyrat

Nën mbikëqyrjen e drejtpërdrejtë të Menaxherit të Projektit, këshilltari ligjor:

 • Ndihmon ekipin e hulumtimit dhe të implementimit të projektit në çështjet ligjore që lidhen me hulumtimet në baza ligjore dhe normative për përdorimin e gjuhëve në Kosovë;
 • Organizon dhe zhvillon takime me personat përgjegjës komunal që merren me çështjet e gjuhëve;
 • Ofron këshilla ligjore dhe asistencë për ZKGJ-në, për të zbatuar një strategji efektive për trajtimin e ankesave dhe hartimin e ligjit;
 • Ofron këshilla ligjore për mangësitë e legjislacionit të propozuar dhe të publikuar në platformën online për konsultime publike;
 • Harton dhe propozon dërgesat e LC-së për procesin e konsultimeve paraprake dhe konsultimeve publike;
 • Identifikon hendegjet ligjore të ankesave nga ZKGJ-ja dhe propozon masa të menjëhershme për korrigjim;
 • Ofron këshilla ligjore për hartimin e rekomandimeve të paraqitura nga ZKGJ-ja tek institucionet publike;
 • Trajnon/rrit kapacitetetet e stafit të ZKGJ-së në identifikimin dhe përpilimin e çështjeve  ligjore /justifikon shkeljet e të drejtave gjuhësore;
 • Ndihmon ekipin e projektit në prodhimin e raporteve vjetore monitoruese.

Vendodhja

Një këshilltar ligjor do të jetë në zyrat e OJQ-së Aktiv dhe Zyrës së Komisionerit për gjuhët  në Prishtinë dhe një tjetër në Mitrovicën e Veriut.

 

 

Kualifikimet:

 • Diplomë universitare në Juridik (e detyrueshme); Diploma post-diplomatike që lidhet me të drejtat e njeriut dhe njohuritë e kësaj fushe është aset;
 • Të paktën tri vjet përvojë pune në fushën e hartimit të çështjeve ligjore, duke përfshirë  punën në fushën e sundimit të ligjit, punën në institucionet për të drejtat e njeriut, hulumtime dhe shkrim të raporteve;
 • Aftësi të mira për të punuar sipas një metodologjie të caktuar;
 • Aftësi të mira për IT dhe përvojë  në menaxhimin e të dhënave;
 • Njohja e rrjedhshme gjuhës serbe është e detyrueshme.

Kualifikimet shtesë:

 • Kontakte të gjera të punës me institucione lokale në Kosovë sa i përket fushës së gjuhës;
 • Aftësi të mira në IT dhe përvojë në menaxhimin e të dhënave;
 • Njohuri themelore mbi mënyrën e integrimit të gjinisë në punën e përditshme dhe demonstrimin e ndjeshmërisë gjinore në marrëdhëniet ndër personale;
 • Aftësi të mira organizative dhe administrative;
 • Kërkohet të dijë gjuhën serbe rrjedhshëm;
 • Njohuritë e shkëlqyera të gjuhës shqipe dhe gjuhës angleze janë aset.

Paga dhe Kontrata:

Paga mujore është  850 euro bruto me periudhë provuese prej tre muajsh e që çon në kontratë dyvjeçare.

Modaliteti i Rekrutimit:

Konsulentët vendorë do të rekrutohen përmes shpalljes. Kjo ToR do të shërbejë si bazë për njoftimin e konkursit.

Si të aplikoni?

Aplikantët e interesuar duhet të dërgojnë CV-në e tyre dhe një Letër motivuese në office@ngoaktiv.org

Afati i fundit:

Aplikacionet duhet të dorëzohen jo më vonë se në ora 23:00, më datë 22 tetor 2018.