2. tetor. 2019. | 4:23


Rritja e Potencialit të Avokatisë së Organizatave të Shoqërisë Civile Serbe të Kosovës.


Status: Ongoing

Projekti i financuar nga National Endowment for Democracy (NED) synon të përmirësojë përgjegjshmërinë demokratike të qeverisjes në Kosovë përmes përfshirjes aktive dhe të vazhdueshme të organizatave të shoqërisë civile në hartimin dhe zbatimin e politikave që janë më të përgjegjshme ndaj problemeve me të cilat përballen komunitetet jo-shumicë në Kosovë.

Më konkretisht, projekti do të rrisë aftësinë e OJQ-ve serbe për të artikuluar nevojat e komuniteteve të tyre në nivelin qendror dhe të avokojë dhe lobojë në institucionet përkatëse dhe aktorët politikë për ndryshime pozitive.

Ky projekt gjithashtu kërkon të rrisë thellësinë dhe cilësinë e pjesëmarrjes së OJQ-ve me shumicë serbe në mekanizmat qeveritar këshillues, të rrisë bashkëpunimin për iniciativat e avokimit civil me institucionet qendrore dhe të nxisë përfshirjen aktive të OShC-ve jo-shumicë në monitorimin e zbatimit. të kornizave ligjore dhe kushtetuese të krijuara për të mbrojtur të drejtat e komuniteteve pakicë të Kosovës. Filozofia dhe logjika kryesore që qëndron pas kësaj nisme është se nëse serbët mund të marrin një rol më aktiv në jetën socio-politike të Kosovës, atëherë kjo mund të çojë në një nivel më të madh të stabilitetit dhe kohezionit në marrëdhëniet ndëretnike. Ky kohezion mund të arrihet përmes dialogut, bashkëpunimit dhe koordinimit të zgjeruar midis shoqërisë civile të ndryshme dhe aktorëve institucionalë që do të rrisin nivelin e mirëkuptimit midis grupeve etnike të Kosovës, si dhe problemet socio-ekonomike dhe politike me të cilat përballen.