10. janar. 2017. | 12:11


PËRSËRISIM THIRRJEN PËR STAZH NË FINANCA DHE ADMINISTRATËOJQ “Aktiv” po e përsërisë thirrjen për stazh për 2017., në zyrën për Financa dhe administratë. Kohëzgjatja e pritur e studimeve është gjashtë muaj (shkurt 2017. – gusht 2017.)

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore të praktikantit/es ndër të tjerat përfshijnë:

  • Ofrimi i përkrahjes zyrës për financa dhe administratë
  • Ofrimi i përkrahjes menaxherëve të projekteve në përgatitjen e dokumentacionit të nevojshëm për raportimin lidhur me aktivitetet të zbatuara
  • Kryen detyra të tjera me urdhëratë të menaxherëve të projekteve apo këshillit drejtues

 

I kërkojmë kandidatët/te të cilët:

 

  • Studiojnë apo kanë diplomuar administratën publike, ekonomi, drejtësi apo shkenca të ngjashme
  • I kushtojnë vëmendje në detaje dhe janë të organizuar
  • Janë të gatshëm të punojnë në afate të shkurtra
  • I njohin parimet e korrespodencën e biznesit dhe përdorimin e e-mailin
  • Posedojnë njohuri themelore e gjuhës angleze
  • Njohuri të avancuar të gjuhës serbe
  • Kanë përvojë pune në Excel

 

Përvojat e praktikantëve të mëparshëm mund t’i gjeni këtu.

 

Praktika është e papaguar, mirëpo “AKTIV-i” i mbulon shpenzimet e akomodimit ose transportit si dhe shpenzimet të komunikimit, gjatë kohëzgjatjes së praktikës.

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të dërgojnë CV të tyre dhe letra motivuese në e-mail adresën: applications@ngoaktiv.org, më së larti deri më 20. janar 2017.