Mirë se vini në NGO Aktiv


Aktivi është themeluar në qytetin e ndarë të Mitrovicës. Që nga fillimi i punës më 2009 Aktiv ka realizuar me sukses një sërë projektesh dhe është bërë pjesë aktive e shoqërisë civile lokale. Ajo ka bashkëpunuar me një numër të madh të OJQ-ve rajonale dhe ndërkombëtare dhe ka luajtur një rol të rëndësishëm në zhvillimin politik dhe social të Kosovës Veriore. Me një prani të shtuar të komunitetit lokal dhe me një rrjet të zgjeruar të partnerëve, Aktiv ka qenë në gjendje të rrisë fushëveprimin dhe shkallën e projekteve të saj.

Deklarata e misionit


Mission


AKTIV synon të mundësojë përfshirjen kuptimplote të komunitetit serb të Kosovës në nxitjen e një të ardhme pjesëmarrëse, paqësore dhe prosperuese në rajon.

Vision


Individë dhe institucione të fuqizuara të komuniteteve të hapura dhe aktive që kontribuojnë në zhvillimin e qëndrueshëm të Kosovës përmes procedurave të hapura, transparente dhe demokratike, duke respektuar të drejtat e njeriut.

Means


Projekte të ndryshme që drejtpërdrejtë sjellin ndryshime ose fuqizojnë individë dhe organizata lokale të shoqërisë civile të marrin pjesë në atë proces. Në përputhje me vlerat tona, ne përpiqemi për transparencë të plotë në të gjitha aktivitetet, ku në thelb të planifikimit të tyre janë barazia gjinore dhe drejtat e grupeve të margjinalizuara. Me qëllim të përmbushjes së nevojave lokale dhe qëndrueshmërisë së projekteve, anëtarët e bordit, përfituesit dhe punonjësit tanë, si dhe OShC-të janë të përfshirë në të gjitha fazat e hartimit të projekteve tona.

Objectives


Objektivi 1 - Të sigurohet një kornizë gjithëpërfshirëse dhe e qëndrueshme për pjesëmarrje të plotë të qytetarëve në procese vendimmarrëse në nivel lokal dhe qendror në Kosovë.

Objektivi 2 - Të hartohen korniza ligjore dhe të politikave në lidhje me të drejtat e komuniteteve
jo-shumicë që pasqyrojnë nevojat e tyre të mirëfillta dhe që gjejnë zbatim në praktikë.

Objektivi 3 - Të angazhohen në mënyrë aktive vendimmarrësit/politikëbërësit me qëllim të përmirësimit të zbatimit të kornizave ligjore që garantojnë të drejtat e komuniteteve jo-shumicë.

Objektivi 4 - Të promovohet dhe fuqizohet bashkëpunimi dhe mirëkuptimi ndëretnik si themel i një shoqërie të hapur dhe demokratike.